Onderwijsvisie

 

Uitgangspunten

Binnen Maandtaak wordt ervan uitgegaan dat leerlingen benaderd moeten worden op hun eigen intelligentie, interesses en vaardigheden. Voor de ene leerling zal een van de intelligenties van MI (Meervoudige Intelligentie) aanspreken, terwijl een ander kind zeer gebaat is bij de positieve kindbenadering van HGW (Handelingsgericht Werken) op verschillende niveaus. Daarbij zal steeds gezocht worden naar actuele situaties en ontwikkelingen waar vaardigheden en kennis in een snel tempo met elkaar worden uitgewisseld.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Door de hele methode heen worden de kinderen vooral uitgedaagd om te leren d.m.v. aangeboden materialen, waarbij de overeenkomsten in de hoofdlijnen en uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs snel zijn gevonden. Ontwikkelingsgericht onderwijs ziet de leerlingen als personen die, hoe jong ze ook zijn, kunnen en willen deelnemen aan tal van interessante, gezamenlijke sociaal-culturele activiteiten, en daaraan een eigen bijdrage kunnen leveren. Natuurlijk zijn er door hun aanleg, karakter en door wat zij tot dan toe aan kennis en vaardigheden verworven hebben grenzen aan wat mogelijk is. Het principiële standpunt is dat de leerlingen in en door interactie met anderen onderwijsbaar/ ontwikkelbaar zijn. Steeds vinden zij mogelijkheden om ook dat te doen wat zij eerst anderen zagen doen. En steeds kunnen zij zelfstandiger taken volbrengen die zij eerst alleen aankonden met behulp van een ander.

Ontwikkelingsgericht onderwijs grijpt altijd aan bij de eigen initiatieven en betekenisverlening van de leerlingen. Want een belangrijke culturele verworvenheid als bijvoorbeeld lezen wordt alleen echt 'van hen', een facet van hun totale persoon, als zij van jongs af aan op school ervaren hebben dat het voor hen zinvol is. En alleen dan kunnen zij deze culturele verworvenheden op persoonlijke wijze leren hanteren en vernieuwen. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen vanuit een uitdaging in een praktijksituatie (reisfolder, visitekaartje, inbraakalarm etc. etc.) op zoek gaan naar informatie; oplossingen zoeken voor de gestelde problemen; elkaar raadplegen om technische mogelijkheden uit te wisselen en uiteindelijk door ervaring leren. Hierbij worden de opdrachten aangeboden, waardoor de kinderen met de aangeboden middelen en materialen tot een resultaat komen en dit door evalueren en reflecteren verder doorontwikkelen en uiteindelijk eigen maken in het eindproduct.

afdruk drukpers

De rol van de leerkracht

Er is in ontwikkelingsgericht onderwijs een beslissende rol weggelegd voor de leerkracht. Deze is verantwoordelijk voor het in balans houden van de persoonlijke belangen van de leerlingen en de belangen van de samenleving, neergelegd in de bedoelingen van de school. Anders gezegd: de leerkracht probeert als pedagoog en cultuur overdrager steeds het dilemma tussen kindgerichtheid en leerstofgerichtheid te overstijgen. De rol van frontale informatie- uitwisseling verplaatst meer naar informatieoverdracht op individueel niveau en het bewaken van het proces.

Coöperatief leren

Alle handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteit zijn op het niveau van de klas aanwezig, maar sommige berusten nog alleen bij de leerkracht, terwijl andere ook al beheerst worden door een aantal leerlingen. Doordat deze handelingen aanwezig zijn kunnen de leerlingen die ze nog niet beheersen ze "oppikken", of ze met expliciete hulp van "buurman" ,"beste van de klas" of leerkracht (en dan ook in die volgorde!) oefenen.

21st century skills

In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen en studenten leren ook buiten school. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een talencursus via het internet, informatiebronnen als Twitter, maar ook via de vele instructiefilmpjes die op YouTube te vinden zijn. Daarnaast is een zich ontwikkelende kennissamenleving gebaseerd op een leven lang leren. Van burgers wordt verwacht dat ze zich flexibel kunnen opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Waar in een industriële samenleving in het onderwijs de nadruk ligt op kennisoverdracht, is dat in een kennissamenleving op het ontwikkelen van 21st century skills. Maandtaak creëert met de verschillende werkvormen en toepassingen een brede implementatie met betrekking tot de vaardigheden die nodig zijn bij verdere ontwikkeling in de hedendaagse multi-mediale maatschappij.

-Lees verder op  http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper/

Twitter

De #nieuwsbrief van #Maandtaak staat is verzonden. Wil je 'm voortaan ook ontvangen?https://t.co/ih0GCSaGOl https://t.co/ivUcfqhLQn

1116 dagen geleden

© 2012 - 2019 Van den Heuvel Educatief Disclaimer Sitemap Contact

Ontwerp: Pachdesign Realisatie: BOBE